Mijn aansprakelijkheid

Waarom uw aansprakelijkheid verzekeren?

Wie schade veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Dat kan loutere zaakschade aan andermans eigendommen zijn, of lichamelijke schade zoals invaliditeit. Als ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep bent u niet enkel aansprakelijk voor uw eigen daden, maar ook voor die van uw werknemers en aangestelden, uw gebouwen of uw machines. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat een schadegeval voor u en uw bedrijf geen financiële catastrofe wordt.

BA uitbating

De polis BA uitbating verzekert uw onderneming tegen de geldelijke gevolgen van haar extracontractuele aansprakelijkheid bij derden.

Toevertrouwd voorwerp

Deze aanvulling op de polis BA uitbating verzekert de schade aan goederen die aan u werden toevertrouwd voor herstellingen, onderhoud of aanpassingen.

BA na levering

De verzekering BA na levering, ook wel producten- en dienstenaansprakelijkheid genoemd, is tevens een aanvulling op de polis BA uitbating en verzekert de schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan.

Beroepsaansprakelijkheid

Een goede dekking van beroepsrisico’ s omvat, binnen bepaalde perken, de verzekering van de contractuele aansprakelijkheid wegens onvrijwillige fout bij het uitvoeren van verbintenissen die eigen zijn aan een bepaald beroep. Veelal betreft het hier intellectuele beroepen zoals fiscalisten, boekhouders, architecten, IT-dienstverleners, (para-)medische beroepen, architecten, aannemers, loodgieters enz. Veelal kan deze verzekering een echte noodzaak zijn, daar de contractuele aansprakelijkheid lang na het uitvoeren van de werken nog geruime tijd behouden blijft.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffingen

Deze verzekering beschermt u tegen schade zonder fout. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw zaak, en bent u gehouden tot vergoeding van de lichamelijke en stoffelijke schade van de slachtoffers.  In sommige gevallen is deze verzekering tevens wettelijk verplicht. Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden van exploitaties waarbij de wettelijke verplichting tot verzekering van kracht is :

  • restaurants en cafés met een oppervlakte van meer dan 50 m²
  • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
  • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopruimte van minstens 1.000 m²
  • gebouwen voor de uitoefening van een eredienst vanaf 1.000 m²
  • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er gedanst wordt, inclusief openluchtbals, tenten
  • niet zeker of er een wettelijk verplichte verzekering rust op uw zaak? Contacteer ons.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als manager, zaakvoerder of bestuurder binnen een onderneming, moet u dagelijks belangrijke beslissingen nemen. Een foute beslissing kan heel wat schade berokkenen bij diverse stakeholders. U kan u zich dan best ook verzekeren als bestuurder, om de blootstelling van uw privé vermogen af te schermen.

Wekken wij uw interesse op?